Građevinska Dozvola

Informacije o Lokaciji

Je dokument čija je svrha da zainteresovano lice informiše o mogućnostima i ograničenjima izgradnje objekta na katastarskoj parceli. Ovaj dokument bi trebao da sadrži podatke o tome da li parcela na kojoj se planira građenje objekta ispunjava uslove za građevinsku parcelu, podatke o infrastrukturi i mogućnostima priključenja na tu infrastruturu kao i podatke o osnovnim urbanističkim parametrima: položaj građevinske i regulacione linije, maksimalna visina objekta ili spratnost, namena objekta, minimalni procenat zelenila, maksimalni indeks izgrađenosti ili zauzetosti, minimalna udaljenost od suseda i sl.
Informacija o lokaciji može biti izdata bilo kom zainteresovanom fizičkom ili pravnom licu bez obaveze podnošenja dodatne dokumentacije. Lice koje podnosi ovaj dokument ne mora biti vlasnik parcele.
Informacija o lokaciji je dokument isključivo informativnog karaktera i nije obavezan dokument pri zahtevanju za građevinsku dozvolu.

Idejno Rešenje

Idejno rešenje se izradjuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova. Izrađuje se na osnovu podataka dobijenih iz informacija o lokaciji, čije pribavljanje nije obavezno.
Idejnim rešenjima se prikazuje: namena objekta, gabarit, BRGP(bruto razvijena građevinska površina), položaj objekta na parceli, horizontalna i vertikalna regulacija, broj funkcionalnih jedinica, priključenja na komunalnu infrastrukturu i sl.

Lokacijski Uslovi

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke i tehničke uslove koji su neophodni za izradu tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu. Za jednu parcelu i različita idejna rešenja moze biti izdato više lokacijskih uslova. Dokumentacija koja je potrebna za izdavanje lokacijskih uslova su: idejno rešenje, katastarsko-topografski plan (koji se pribavlja kod geometra), zahtev za izdavanje lokacijskih uslova i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i naknadi za centralnu evidenciju. Rok važenja je 12 meseci, i u tom vremenskom periodu je potrebno pribaviti građevinsku dozvolu.

Projekat za Građevinsku Dozvolu

Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje na osnovu prethodno izdatih lokacijskih uslova a ujedno i prema propisima i pravilima struke. Sadržaj potrebne dokumentacije za građevinsku dozvolu zavisi pre svega od stepena složenosti objekta.Objekti su podeljeni u 4 kategorije: Kategorija (A) – nezahtevni objekti gde spadaju porodične kuće do 400m2, garaže i hangari do 600m2, zatim Kategorija (B) – manje zahtevni objekti gde spadaju stambene zgrade P+4+Pk, dok ista takva zgrada sa 6 spratova pripada (V) Kategoriji – zahtevni objekti i (G) Kategorija – inženjersko-građevinski objekti.
Tako da na primer za objekte (A) kategorije, projekat za građevinsku dozvolu sadrži samo projekat arhitekture (sa izjavom odgovornog projektanta da objekat ima odgovarajuću nosivost i stabilnost) i elaborat energetske efikasnosti, dok izrada projekta za izvodjenje nije obavezna ali je u nekim slučajevima poželjna i veoma korisna. Sadržina projekta za građevinsku dozvolu se sastoji od: glavne sveske, projekata (opšta, tekstualna, numerička i grafička dokumentacija) i elaborata.

Tehnička Kontrola

Tehnička kontrola se vrši isključivo za projekat za građjevinsku dozvolu i ona obuhvata proveru tj. kontrolu da li je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima, zakonima, tehničkim propisima, standardima i normativima. Ukoliko tehnička kontrola ustanovi bilo kakve nepravilnosti u projektu za građevinsku dozvolu, vršioci tehničke kontrole dostavljaju izveštaj u kojem se navode mere koje treba da preduzmu radi njihovog otklanjanja.

Izvod iz Projekata za Građevinsku Dozvolu

Izvod iz projekta se izradjuje za potrebe pribavljanja građevinske dozvole. Svrha pribavljanja ove dokumentacije je da nadležnom organu omogući efikasnu i kvalitetnu proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju objekta, i da na osnovu toga izda građevinsku dozvolu.
Izvod iz projekta sadrži osnovne podatke o objektu i učesnicima u izgradnji, lokacijske podatke i ostala dokumenta iz kojih se može sagledati usklađenost projektovanog objekta sa izdatim lokacijskim uslovima kao i izjavu vršioca tehničke kontrole.

Imovinsko Pravni Odnosi

Pre izmena zakona o planiranju i izgradnji 2014. godine bilo je potrebno priložiti dokaz o pravu na korišćenje zemljišta pre podnošenja zahteva za lokacijsku dozvolu. Sada, prema novom zakonu, lokacijski uslovi za bilo koju parcelu se mogu izdati bilo kom zainteresovanom licu, dok je obaveza rešavanja imovinsko-pravnih odnosa pomerena za fazu prilikom podnošenja zahteva za gradjevinsku dozvolu.

Doprinosi za Uređenje Građevinskog Zemljišta

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta je zapravo porez koji se plaća za ostvarivanje prava na izgradnju objekta. Doprinos se plaća kako bi opštine i gradovi pokrili troškove ranije izgradjene komunalne infrastrukture, kao i infrastrukture koja će se graditi u budućnosti. Doprinos plaća investitor pre prijave radova jednokratno ili na rate, a iznos doprinosa određuje nadležan organ za izdavanje građevinske dozvole.

Građevinska Dozvola

Prilikom podnošenja zahteva za građevinsku dozvolu investitor je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju: izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, projekat za građevinsku dozvolu, dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i dokaz o pravu korišćenja zemljišta.
Ukoliko nadležni organ utvrdi da su ispunjeni svi formalni uslovi i da postoji odgovarajuće pravo na zemljištu pristupa se izdavanju građevinske dozvole. Rok važenja građevinske dozvole je 2 godine.

Prijava Radova

Prijava radova se podnosi nadležnom organu koji je izdao građevinsku dozvolu. O podnetoj prijavi radova nadležni organ obaveštava građevinsku inspekciju.
Prilikom podnošenja zahteva za prijavu radova investitor je dužan da dostavi sledeću dokumentaciju: dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, dokaz o uplaćenim doprinosima za uređenje građevinskog zemljišta, saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i dokaz za linijske infrastrukturne objekte u slučaju eksproprijacije.
Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, nadležni organ potvrđuje prijavu radova u roku od 5 radnih dana. Rok za zavrsetak izvođenja radova počinje da teče od datuma podnošenja prijave radova.

Tehnički Pregled Objekta

Tehničkim pregledom se utvrđuje da li je objekat građen u skladu sa građevinskom dozvolom i tehničkim propisima i standardima. Vršenje tehničkog pregleda objekta je obavezno u svim slučajevima osim za objekte A kategorije, gde je obavezna samo potvrda ovlašćenog lica da je objekat izveden u skladu sa građevinskom dozvolom i da je podoban da bude priključen na infrastrukturnu mrežu.

Upotrebna Dozvola

Upotrebnu dozvolu je neophodno pribaviti pre upotrebe objekta za sve objekte koji su građeni na osnovu građevinske dozvole ili rešenja o odobrenju izvođenja radova. Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole investitor pribavlja i sledeću dokumentaciju: Izveštaj komisije za tehnički pregled objekta (osim za objekte A kategorije gde se pribavlja samo potvrda ovlašćenog lica, projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora (osim za objekte A kategorije gde se umesto projekta izvedenog stanja moze priložiti geodetski snimak objekta na parceli), elaborate geodetskih radova i sertifikat o energetskim svojstvima objekta (ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja ovog dokumenta).
Ako je građevinska dozvola izdata za više katastarskih parcela, obaveza investitora je da izvrši spajanje tih parcela u jednu. Zatim, nadležni organ pre izdavanja upotrebne dozvole proverava da li je izvršeno spajanje tih parcela i ukoliko su ispunjeni svi formalni uslovi izdaje se upotrebna dozvola.
Nadležni organ koji je izdao upotrebnu dozvolu u roku od 5 radnih dana dostavlja službi za katastar upotrebnu dozvolu i elaborate geodetskih radova kako bi služba za katastar po službenoj dužnosti na osnovu toga donela rešenje o kućnom broju i upisanom pravu svojine.